Politica de corectare

Ne angajăm să facem corecții sau să adăugăm clarificări la conținutul original oferit pe acest site web, dacă se consideră necesar.

În astfel de cazuri, ne străduim să luăm măsuri prompte pentru a edita chiar erori minore, cum ar fi greșeli de ortografie sau gramaticale, sau pentru a face modificări stilistice. Deoarece ultimul tip de modificare nu implică o modificare a semnificației conținutului, astfel de modificări sunt actualizate pe site-ul web fără notificare prealabilă. În cazurile în care sunt identificate erori care sunt importante pentru conținutul în cauză, vom actualiza conținutul și vom nota corecțiile.

Această politică de corecție se aplică întregului conținut original de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la, articole individuale axate pe subiecte, articole de știri sau referințe medicale originale. Orice corecții potențiale ale conținutului licențiat sau al terților aparțin editorului.

Dacă credeți că ați găsit o eroare în oricare dintre conținutul nostru, vă rugăm să ne anunțați trimițând un e-mail echipei noastre editoriale folosind linkul „Contactați-ne” din secțiunea de subsol din partea de jos a site-ului web.